آرشیو اخبار سالانه

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
۶
0
0

۷
0
0
۸
0
0
۹
0
0
۱۰
0
0
۱۱
0
0
۱۲
0
0
۱۳
0
0

۱۴
0
0
۱۵
0
0
۱۶
0
0
۱۷
0
0
۱۸
0
0
۱۹
0
0
۲۰
0
0

۲۱
0
0
۲۲
0
0
۲۳
0
0
۲۴
0
0
۲۵
0
0
۲۶
0
0
۲۷
0
0

۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۳۱
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۳۱
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0

۴
0
0
۵
0
0
۶
0
0
۷
0
0
۸
0
0
۹
0
0
۱۰
0
0

۱۱
0
0
۱۲
0
0
۱۳
0
0
۱۴
0
0
۱۵
0
0
۱۶
0
0
۱۷
0
0

۱۸
0
0
۱۹
0
0
۲۰
0
0
۲۱
0
0
۲۲
0
0
۲۳
0
0
۲۴
0
0

۲۵
0
0
۲۶
0
0
۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۳۱
0
0

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
۶
0
0
۷
0
0

۸
0
0
۹
0
0
۱۰
0
0
۱۱
0
0
۱۲
0
0
۱۳
0
0
۱۴
0
0

۱۵
0
0
۱۶
0
0
۱۷
0
0
۱۸
0
0
۱۹
0
0
۲۰
0
0
۲۱
0
0

۲۲
0
0
۲۳
0
0
۲۴
0
0
۲۵
0
0
۲۶
0
0
۲۷
0
0
۲۸
0
0

۲۹
0
0
۳۰
0
0
۳۱
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۳۱
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0

۵
0
0
۶
0
0
۷
0
0
۸
0
0
۹
0
0
۱۰
0
0
۱۱
0
0

۱۲
0
0
۱۳
0
0
۱۴
0
0
۱۵
0
0
۱۶
0
0
۱۷
0
0
۱۸
0
0

۱۹
0
0
۲۰
0
0
۲۱
0
0
۲۲
0
0
۲۳
0
0
۲۴
0
0
۲۵
0
0

۲۶
0
0
۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۳۱
0
0
۱
0
0
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
0
0
۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۳۱
0
0
۱
0
0

۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
۶
0
0
۷
0
0
۸
0
0

۹
0
0
۱۰
0
0
۱۱
0
0
۱۲
0
0
۱۳
0
0
۱۴
0
0
۱۵
0
0

۱۶
0
0
۱۷
0
0
۱۸
0
0
۱۹
0
0
۲۰
0
0
۲۱
0
0
۲۲
0
0

۲۳
0
0
۲۴
0
0
۲۵
0
0
۲۶
0
0
۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0

۳۰
0
0
۳۱
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
0
0
۳۱
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0

۶
0
0
۷
0
0
۸
0
0
۹
0
0
۱۰
0
0
۱۱
0
0
۱۲
0
0

۱۳
0
0
۱۴
0
0
۱۵
0
0
۱۶
0
0
۱۷
0
0
۱۸
0
0
۱۹
0
0

۲۰
0
0
۲۱
0
0
۲۲
0
0
۲۳
0
0
۲۴
0
0
۲۵
0
0
۲۶
0
0

۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۳۱
0
0
۱
0
0
۲
0
0
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۳۱
0
0
۱
0
0
۲
0
0

۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
۶
0
0
۷
0
0
۸
0
0
۹
0
0

۱۰
0
0
۱۱
0
0
۱۲
0
0
۱۳
0
0
۱۴
0
0
۱۵
0
0
۱۶
0
0

۱۷
0
0
۱۸
0
0
۱۹
0
0
۲۰
0
0
۲۱
0
0
۲۲
0
0
۲۳
0
0

۲۴
0
0
۲۵
0
0
۲۶
0
0
۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
۶
0
0
۷
0
0

۸
0
0
۹
0
0
۱۰
0
0
۱۱
0
0
۱۲
0
0
۱۳
0
0
۱۴
0
0

۱۵
0
0
۱۶
0
0
۱۷
0
0
۱۸
0
0
۱۹
0
0
۲۰
0
0
۲۱
0
0

۲۲
0
0
۲۳
0
0
۲۴
0
0
۲۵
0
0
۲۶
0
0
۲۷
0
0
۲۸
0
0

۲۹
0
0
۳۰
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0

۶
0
0
۷
0
0
۸
0
0
۹
0
0
۱۰
0
0
۱۱
0
0
۱۲
0
0

۱۳
0
0
۱۴
0
0
۱۵
0
0
۱۶
0
0
۱۷
0
0
۱۸
0
0
۱۹
0
0

۲۰
0
0
۲۱
0
0
۲۲
0
0
۲۳
0
0
۲۴
0
0
۲۵
0
0
۲۶
0
0

۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0

۴
0
0
۵
0
0
۶
0
0
۷
0
0
۸
0
0
۹
0
0
۱۰
0
0

۱۱
0
0
۱۲
0
0
۱۳
0
0
۱۴
0
0
۱۵
0
0
۱۶
0
0
۱۷
0
0

۱۸
0
0
۱۹
0
0
۲۰
0
0
۲۱
0
0
۲۲
0
0
۲۳
0
0
۲۴
0
0

۲۵
0
0
۲۶
0
0
۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۱
0
0
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵
0
0
۲۶
0
0
۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0
۳۰
0
0
۱
0
0

۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
۶
0
0
۷
0
0
۸
0
0

۹
0
0
۱۰
0
0
۱۱
0
0
۱۲
0
0
۱۳
0
0
۱۴
0
0
۱۵
0
0

۱۶
0
0
۱۷
0
0
۱۸
0
0
۱۹
0
0
۲۰
0
0
۲۱
0
0
۲۲
0
0

۲۳
0
0
۲۴
0
0
۲۵
0
0
۲۶
0
0
۲۷
0
0
۲۸
0
0
۲۹
0
0

۳۰
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
۶
0
0
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
۶
0
0

۷
0
0
۸
0
0
۹
0
0
۱۰
0
0
۱۱
0
0
۱۲
0
0
۱۳
0
0

۱۴
0
0
۱۵
0
0
۱۶
0
0
۱۷
0
0
۱۸
0
0
۱۹
0
0
۲۰
0
0

۲۱
0
0
۲۲
0
0
۲۳
0
0
۲۴
0
0
۲۵
0
0
۲۶
0
0
۲۷
0
0

۲۸
0
0
۲۹
0
0
۱
0
0
۲
0
0
۳
0
0
۴
0
0
۵
0
0
  • محیط زیست

    احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است .

  • حدیث

    امام رضا علیه السلام فرمود: روزی کم را اندک نشمارید ، که از روزی بسیار محروم می مانید.

Loading

تماس با ما:

مشهد - بلوار خیام - بلوار سجاد - خیابان جانباز جنوبی   

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه خراسان رضوی

کد پستی : 9187793120
شماره تلفن : 9-7630700-0513
شماره نمابر: 7630708-0513
مرکز پاسخگویی : 09627