نام موزع نام خانوادگی
تلفن نام تاسیسات آدرس
  ساحل گاز کلات مصطفی عطاری
09151186924 ساحل گاز کلات

مشهد:یک کیلومتر قبل از کلات سمت راست

 

عامل توزیع  نام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
  ابوالفضل شهریاری چهچه 9157001015 9371163585 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا نفطه، محله نفطه ، کوچه صفرعلی صفرزاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  اسدالله رحیمی سیرزار 9153239072 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  ایرج ظهوراکرمی 9159969943 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  بهمن قاسمی نفطه 9159070839 9371163585 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا نفطه، محله نفطه ، کوچه صفرعلی صفرزاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حیدرقلی رستگاری 9153239135 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  خلیل فروغی اقداش 9159006218 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  رمضان ذالی قره تکان 9154161577 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  سیدمحمدعلی هاشمی بیدسوخته 9153211045 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  سیدامیرعلی هاشمی بیدسوخته 9153067741 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  علی خسروی قله زو 9158194516 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  علی رمضان پورایدلیکی 9159126703 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  علی اصغر بختیاری آبکمه 9158214125 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  قربان کشوری چرمی 9927760181 9371163585 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا نفطه، محله نفطه ، کوچه صفرعلی صفرزاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمدابراهیم شکیبائی 9155233788 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  محمدجان نجاتی برده 9155060412 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  محمدعلی نظریان سیرزار 9159166635 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  محمدعلی محمددادی کالشور 9924953219 9371163585 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا نفطه، محله نفطه ، کوچه صفرعلی صفرزاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  مصطفی شرفی سیرزار 9159236099 9371159193 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا سیرزار، محله بالامحله ، کوچه شرفی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  هادی نوروزی زو 9150318431 9371163585 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا نفطه، محله نفطه ، کوچه صفرعلی صفرزاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.