نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
  شرکت پرسی ایران گاز 211600539 جام تربت تاسیسات پرسی تربت جام 211600542

عامل توزیع
نام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
  ابراهیم جمشیدی امیرآبادی 9154286210 9571865895 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله یحیی آباد ، خیابان ساحل 4 ، کوچه قبا 9 [ساحل 4/6] ، پلاک 18 ، طبقه اول
  اسداله بایگی مرغزاری 9159288404 9577153195 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش نصر آباد ، شهر نصرآباد، محله نصراباد ، بلوار امام رضا ، کوچه امام رضا 28 ، پلاک 3 ، طبقه همکف
  بهرام طاهری گوربندی 9155280982 9571757579 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله مستضعفین ، خیابان استقلال [حافظ 2] ، بلوار شهیدباهنر ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حامد آزادنیا 9355285960 9584158964 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان میان جام ، آبادی محمودآبادسفلی، محله محمودآباد ، کوچه (کمربندی پارسیان) ، کوچه پارسیان 9 [آریسان] ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حجت خوافی بنی تاک 9155281127 9588116777 استان خراسان رضوی ، شهرستان صالح آباد ، بخش مرکزی ، دهستان قلعه حمام ، روستا بنی تاک، محله ندارد ، کوچه سعدی 6[حافظ] ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسین میرکی قرائی 9159286151 9577156696 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش نصر آباد ، شهر نصرآباد، محله نصراباد ، خیابان امام خمینی ، کوچه عزیزی ، پلاک 8 ، طبقه همکف
  حسین مرادی 9156233457 9571747199 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله شهرک آزادگان ، خیابان انصار [آزادگان 13] ، کوچه آزادی 10 ، پلاک 105 ، طبقه اول
  حمید نیکنام 9151262893 9573148039 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان جامرود ، روستا کوربند، محله ندارد ، کوچه ((شهیدباهنر)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  دادمحمد کریمی 9156125789 9573112257 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش پایین جام ، دهستان گل بانو ، روستا قلعه گک، خیابان اقبال ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رحمت یوسفی المجوقی 9155737936 9587138839 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان جلگه موسی آباد ، روستا المجوق سفلی، محله ندارد ، کوچه ((خان محمد خانی)) ، کوچه ((سرور محمدی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 3
  کریم کریمی 9376400254 9573112257 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش پایین جام ، دهستان گل بانو ، روستا قلعه گک، خیابان اقبال ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  مرتضی ضیائی نصرآبادی 9155284824 9571755983 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله فرهنگیان ، بلوار امام خمینی ، خیابان شهیدچمران [امام خمینی 52] ، پلاک 0 ، طبقه اول
  یارمحمد جهانی تیمنکی 9159293268 9587134416 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان جلگه موسی آباد ، روستا تیمنک علیا، محله حومه تیمنک علیا ، کوچه ((محمد خلیلی)) ، خیابان (امام خمینی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  یعقوب باریاد 9159291572 9599165331 استان خراسان رضوی ، شهرستان باخرز ، بخش مرکزی ، دهستان مالین ، روستا گزیک، محله ندارد ، کوچه احمدقلی بهرامی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  گلزار سیارصالحی 9152519910 9587187981 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان جلگه موسی آباد ، روستا موسی آباد، محله ندارد ، کوچه (شهیدمطهری 4) ، خیابان (شهیدمطهری) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
  شرکت بوتان 211600537 جام تربت تاسیسات بوتان تربت جام 211600543

عامل توزیع
نام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
  ابراهیم جمشیدی امیرآبادی 9154286210 9571865895 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله یحیی آباد ، خیابان ساحل 4 ، کوچه قبا 9 [ساحل 4/6] ، پلاک 18 ، طبقه اول
  اسداله بایگی مرغزاری 9159288404 9577153195 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش نصر آباد ، شهر نصرآباد، محله نصراباد ، بلوار امام رضا ، کوچه امام رضا 28 ، پلاک 3 ، طبقه همکف
  بهرام طاهری گوربندی 9155280982 9571757579 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله مستضعفین ، خیابان استقلال [حافظ 2] ، بلوار شهیدباهنر ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حجت خوافی بنی تاک 9155281127 9588116777 استان خراسان رضوی ، شهرستان صالح آباد ، بخش مرکزی ، دهستان قلعه حمام ، روستا بنی تاک، محله ندارد ، کوچه سعدی 6[حافظ] ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسین میرکی قرائی 9159286151 9577156696 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش نصر آباد ، شهر نصرآباد، محله نصراباد ، خیابان امام خمینی ، کوچه عزیزی ، پلاک 8 ، طبقه همکف
  حسین مرادی 9156233457 9571747199 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله شهرک آزادگان ، خیابان انصار [آزادگان 13] ، کوچه آزادی 10 ، پلاک 105 ، طبقه اول
  حمید نیکنام 9151262893 9573148039 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان جامرود ، روستا کوربند، محله ندارد ، کوچه ((شهیدباهنر)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  دادمحمد کریمی 9156125789 9573112257 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش پایین جام ، دهستان گل بانو ، روستا قلعه گک، خیابان اقبال ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رحمت یوسفی المجوقی 9155737936 9587138839 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان جلگه موسی آباد ، روستا المجوق سفلی، محله ندارد ، کوچه ((خان محمد خانی)) ، کوچه ((سرور محمدی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 3
  کریم کریمی 9376400254 9573112257 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش پایین جام ، دهستان گل بانو ، روستا قلعه گک، خیابان اقبال ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمدعلی آزادنیا 9153285720 9584158964 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان میان جام ، آبادی محمودآبادسفلی، محله محمودآباد ، کوچه (کمربندی پارسیان) ، کوچه پارسیان 9 [آریسان] ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  مرتضی ضیائی نصرآبادی 9155284824 9571755983 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله فرهنگیان ، بلوار امام خمینی ، خیابان شهیدچمران [امام خمینی 52] ، پلاک 0 ، طبقه اول
  یارمحمد جهانی تیمنکی 9159293268 9587134416 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان جلگه موسی آباد ، روستا تیمنک علیا، محله حومه تیمنک علیا ، کوچه ((محمد خلیلی)) ، خیابان (امام خمینی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  یعقوب باریاد 9159291572 9599165331 استان خراسان رضوی ، شهرستان باخرز ، بخش مرکزی ، دهستان مالین ، روستا گزیک، محله ندارد ، کوچه احمدقلی بهرامی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
 
 
 
  نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
  شرکت امیدگاز خراسان 211600538 جام تربت تاسیسات امید گاز رحیمی تربت جام 211600544
  عامل توزیع  نام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
  ابراهیم جمشیدی امیرآبادی 9154286210 9571865895 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله یحیی آباد ، خیابان ساحل 4 ، کوچه قبا 9 [ساحل 4/6] ، پلاک 18 ، طبقه اول
  اسداله بایگی مرغزاری 9159288404 9577153195 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش نصر آباد ، شهر نصرآباد، محله نصراباد ، بلوار امام رضا ، کوچه امام رضا 28 ، پلاک 3 ، طبقه همکف
  بهرام طاهری گوربندی 9155280982 9571757579 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله مستضعفین ، خیابان استقلال [حافظ 2] ، بلوار شهیدباهنر ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حجت خوافی بنی تاک 9155281127 9588116777 استان خراسان رضوی ، شهرستان صالح آباد ، بخش مرکزی ، دهستان قلعه حمام ، روستا بنی تاک، محله ندارد ، کوچه سعدی 6[حافظ] ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسین میرکی قرائی 9159286151 9577156696 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش نصر آباد ، شهر نصرآباد، محله نصراباد ، خیابان امام خمینی ، کوچه عزیزی ، پلاک 8 ، طبقه همکف
  حسین مرادی 9156233457 9571747199 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله شهرک آزادگان ، خیابان انصار [آزادگان 13] ، کوچه آزادی 10 ، پلاک 105 ، طبقه اول
  حمید نیکنام 9151262893 9573148039 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان جامرود ، روستا کوربند، محله ندارد ، کوچه ((شهیدباهنر)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  دادمحمد کریمی 9156125789 9573112257 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش پایین جام ، دهستان گل بانو ، روستا قلعه گک، خیابان اقبال ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رحمت یوسفی المجوقی 9155737936 9587138839 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان جلگه موسی آباد ، روستا المجوق سفلی، محله ندارد ، کوچه ((خان محمد خانی)) ، کوچه ((سرور محمدی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 3
  کریم کریمی 9376400254 9573112257 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش پایین جام ، دهستان گل بانو ، روستا قلعه گک، خیابان اقبال ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمدعلی آزادنیا 9153285720 9584158964 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان میان جام ، آبادی محمودآبادسفلی، محله محمودآباد ، کوچه (کمربندی پارسیان) ، کوچه پارسیان 9 [آریسان] ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  مرتضی ضیائی نصرآبادی 9155284824 9571755983 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، شهر تربت جام، محله فرهنگیان ، بلوار امام خمینی ، خیابان شهیدچمران [امام خمینی 52] ، پلاک 0 ، طبقه اول
  یارمحمد جهانی تیمنکی 9159293268 9587134416 استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش مرکزی ، دهستان جلگه موسی آباد ، روستا تیمنک علیا، محله حومه تیمنک علیا ، کوچه ((محمد خلیلی)) ، خیابان (امام خمینی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  یعقوب باریاد 9159291572 9599165331 استان خراسان رضوی ، شهرستان باخرز ، بخش مرکزی ، دهستان مالین ، روستا گزیک، محله ندارد ، کوچه احمدقلی بهرامی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.