نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
شرکت بوتان 211401094 نیشابور تاسیسات قائمی فر 211401090
عامل توزیعنام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
محمد قائمی فر 9158934711 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
مسعود قائمی فر 9155161366 9346163759 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش زبرخان ، دهستان زبرخان ، روستا باغشن، محله مسجد ، کوچه آبادی ، بلوار امام خمینی ، پلاک 0 ، طبقه همکفنام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
شرکت بوتان 211401094 نیشابور تاسیسات قهرمانزاده بوتان 211401088
عامل توزیعنام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
براتعلی سروربخش 9159523224 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
بلال سرچاهی 9158516011 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
جواد ایرجی پور 9058739209 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حسین نقابی 9151534745 9346163759 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش زبرخان ، دهستان زبرخان ، روستا باغشن، محله مسجد ، کوچه آبادی ، بلوار امام خمینی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حسین رحیمی 9155510608 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
روح اله سعیدی نیا 9155529730 9334188119 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان بلهرات ، روستا زمه، محله جاده تربت ، جاده تربت ، خیابان مخابرات ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدابوالفضل ناصریان ایوری 9153516216 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدمجتبی حسینی 9381863304 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
علی فتح آبادی 9398075669 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
علی قرائی 9158534057 9317168531 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش مرکزی ، دهستان مازول ، روستا دولت آباد، محله مسجد ، خیابان امام رضا ، کوچه امام رضا 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
علی گرمابی 9154741644 9317168531 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش مرکزی ، دهستان مازول ، روستا دولت آباد، محله مسجد ، خیابان امام رضا ، کوچه امام رضا 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
علی اکبر عابدی 9119664609 9331198891 استان خراسان رضوی ، شهرستان فیروزه ، بخش مرکزی ، دهستان تخت جلگه ، روستا کفکی، محله ندارد ، کوچه اصلی ، کوچه شرق مسجد ، پلاک 0 ، طبقه همکف
مجید سوختانلو 9151805041 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
محمد رحیمی 9159807982 9317168531 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش مرکزی ، دهستان مازول ، روستا دولت آباد، محله مسجد ، خیابان امام رضا ، کوچه امام رضا 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
محمد قائمی فر 9158934711 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
محمود نورآبادی 9153518343 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
موسی بوژآبادی 9397745547 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
شرکت پرسی ایران گاز 211401095 نیشابور تاسیسات باغشن پرسی نیشابور 211401091
عامل توزیعنام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
محمد قائمی فر 9158934711 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکفنام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
شرکت پرسی ایران گاز 211401095 نیشابور تاسیسات پرسی نیشابور 211401089
عامل توزیعنام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
جواد ایرجی پور 9058739209 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حسین نقابی 9151534745 9346163759 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش زبرخان ، دهستان زبرخان ، روستا باغشن، محله مسجد ، کوچه آبادی ، بلوار امام خمینی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حمیدرضا قهرمان زاده مقدم 9155511315 9317168531 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش مرکزی ، دهستان مازول ، روستا دولت آباد، محله مسجد ، خیابان امام رضا ، کوچه امام رضا 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
روح اله سعیدی نیا 9155529730 9334188119 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان بلهرات ، روستا زمه، محله جاده تربت ، جاده تربت ، خیابان مخابرات ، پلاک 0 ، طبقه همکف
علی فتح آبادی 9398075669 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
علی قرائی 9158534057 9317168531 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش مرکزی ، دهستان مازول ، روستا دولت آباد، محله مسجد ، خیابان امام رضا ، کوچه امام رضا 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
فاطمه شاکری 9381812368 9317168531 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش مرکزی ، دهستان مازول ، روستا دولت آباد، محله مسجد ، خیابان امام رضا ، کوچه امام رضا 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
مجید سوختانلو 9151805041 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
موسی بوژآبادی 9397745547 9349191763 استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور ، بخش میان جلگه ، دهستان عشق آباد ، روستا قاسم آباد، محله ندارد ، کوچه کاشمر ، کوچه بوژآبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
Loading

تماس با ما:

مشهد - بلوار خیام - بلوار سجاد - خیابان جانباز جنوبی   

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه خراسان رضوی

کد پستی : 9187793120
شماره تلفن : 9-7630700-0513
شماره نمابر: 7630708-0513
مرکز پاسخگویی : 09627