نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
شرکت بوتان 211100387 قوچان تاسیسات گاز مایع حسن زاده 211100390
عامل توزیعنام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
اعظم حسن زاده مقدم کهنه فرود 9155814296 9471866598 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جاده سنتو ، کوچه (فرعی 14) ، کوچه (فرعی 12) ، پلاک 0 ، گاراژ تعمیرات خودروهای سنگین ، طبقه همکف ، واحد 7
برات محمد علی پوریدک 9159254718 9475113884 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان شیرین دره ، روستا یدک، محله ندارد ، کوچه امام رضا 54 ، کوچه ((خوش خو)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
جعفر ولی زاده چوینلی 9159148664 9485144449 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا چونیلی، محله ندارد ، خیابان (اصلی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
جلیل بنی آدم گزکوه 9159823282 9476118477 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا دیزادیز، محله ندارد ، کوچه ((یحیی مختاری)) ، بن بست ((عباس سعیدی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حبیب اله تقدسی شاهرک 9159807279 9485151396 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا شاهرگ، محله ندارد ، خیابان بهارستان ، کوچه بهارستان 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حمید عظیمی 9159807881 9476114348 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا دیزادیز، محله ندارد ، کوچه ((محمد تیرمحمدی)) ، کوچه (مسجد) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حمید معتمدی 9156859954 9485151669 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا شاهرگ، محله ندارد ، خیابان ساحلی ، کوچه ساحلی 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
رجبعلی محمودی 9159807327 9473162364 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان قوچان عتیق ، روستا داغیان، محله ندارد ، کوچه ((اسماعیل کاهنی)) ، خیابان (اصلی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
رمضانعلی کاظمی 9155824074 9476153369 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا ددانلو، محله ندارد ، کوچه براتی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدحسین ابراهمیان قاچکانلو 9159805874 9484191598 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا قاچ کانلو، خیابان (اصلی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدمحمد خوشدل حسینی 9152157824 9471658318 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله کمربندی ، بلوار جانبازان ، کوچه (حاشیه کال) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدمهدی سیدی ینکی قلعه 9151806960 9477177962 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا فرخان راه، محله ندارد ، خیابان امام زمان ، کوچه امام زمان 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
صادق فاطمی شیرزن 9156244190 9471893151 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله ولی عصر ، خیابان هاتف 22 [فروغی بسطامی 23] ، خیابان فروغی بسطامی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
صادق علی علی زاده 9155814523 9477191333 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا دیزاوند، محله ندارد ، کوچه (فرعی 3) ، کوچه ((صادق قلی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
عباس زارعی 9151801706 9484149478 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا رهورد، محله ندارد ، خیابان احمدرضا محسنی ، کوچه احمدرضا محسنی 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 1
علی اکبر برخوردار 9156537918 9476163808 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا آبشور، محله ندارد ، خیابان (فرعی3) ، کوچه (فرعی9) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
غلامحسین ایمانی 9018627360 9486154833 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا بردر، محله ندارد ، کوچه پائین رودخانه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
فاطمه عابدی قنبرآباد 9223718512 9471745483 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جمهوری اسلامی ، خیابان جمهوری اسلامی 2 ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 22 ، طبقه همکف
محمد اسماعیلی یدکی 9154289686 9475119549 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان شیرین دره ، روستا یدک، محله ندارد ، کوچه ((سلیمی)) ، کوچه ((خرسندی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
مصطفی الف پوربادخور 9157861260 9471653484 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله امام خمینی ، میدان فلسطین ، خیابان صحرایی ، پلاک 58 ، طبقه اول ، واحد شمالی
منصور رمضانی کلاته میرزامحمدرضا 9385660106 9475179799 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان شیرین دره ، روستا زوخانو، محله ندارد ، کوچه سعادتی ، کوچه نصیری ، پلاک 0 ، طبقه همکف
میدانعلی اسماعیلی امامقلی 9153820861 9485115489 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا امامقلی، محله ندارد ، کوچه (فر عی 4 ) ، کوچه شهید مراد علی حسینی نژاد ، پلاک 0 ، طبقه همکف
نسرین شاه مردان زاده 9155818343 9471745437 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جمهوری اسلامی ، خیابان جمهوری اسلامی 2 ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 40 ، طبقه همکفنام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
شرکت پخش گازمایع فرگاز 211100389 قوچان تاسیسات حسن زاده فرگاز قوچان 211100392
عامل توزیعنام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
اعظم حسن زاده مقدم کهنه فرود 9155814296 9471866598 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جاده سنتو ، کوچه (فرعی 14) ، کوچه (فرعی 12) ، پلاک 0 ، گاراژ تعمیرات خودروهای سنگین ، طبقه همکف ، واحد 7
برات محمد علی پوریدک 9159254718 9475113884 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان شیرین دره ، روستا یدک، محله ندارد ، کوچه امام رضا 54 ، کوچه ((خوش خو)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
جعفر ولی زاده چوینلی 9159148664 9485144449 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا چونیلی، محله ندارد ، خیابان (اصلی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
جلیل بنی آدم گزکوه 9159823282 9476118477 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا دیزادیز، محله ندارد ، کوچه ((یحیی مختاری)) ، بن بست ((عباس سعیدی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حبیب اله تقدسی شاهرک 9159807279 9485151396 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا شاهرگ، محله ندارد ، خیابان بهارستان ، کوچه بهارستان 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حمید عظیمی 9159807881 9476114348 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا دیزادیز، محله ندارد ، کوچه ((محمد تیرمحمدی)) ، کوچه (مسجد) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حمید معتمدی 9156859954 9485151669 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا شاهرگ، محله ندارد ، خیابان ساحلی ، کوچه ساحلی 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
رجبعلی محمودی 9159807327 9473162364 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان قوچان عتیق ، روستا داغیان، محله ندارد ، کوچه ((اسماعیل کاهنی)) ، خیابان (اصلی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
رمضانعلی حسن زاده مقدم 9352420356 9471866598 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جاده سنتو ، کوچه (فرعی 14) ، کوچه (فرعی 12) ، پلاک 0 ، گاراژ تعمیرات خودروهای سنگین ، طبقه همکف ، واحد 7
رمضانعلی کاظمی 9155824074 9476153369 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا ددانلو، محله ندارد ، کوچه براتی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدحسین ابراهمیان قاچکانلو 9159805874 9484191598 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا قاچ کانلو، خیابان (اصلی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدمحمد خوشدل حسینی 9152157824 9471658318 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله کمربندی ، بلوار جانبازان ، کوچه (حاشیه کال) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدمهدی سیدی ینکی قلعه 9151806960 9477177962 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا فرخان راه، محله ندارد ، خیابان امام زمان ، کوچه امام زمان 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
صادق فاطمی شیرزن 9156244190 9471893151 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله ولی عصر ، خیابان هاتف 22 [فروغی بسطامی 23] ، خیابان فروغی بسطامی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
صادق علی علی زاده 9155814523 9477191333 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا دیزاوند، محله ندارد ، کوچه (فرعی 3) ، کوچه ((صادق قلی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
عباس زارعی 9151801706 9484149478 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا رهورد، محله ندارد ، خیابان احمدرضا محسنی ، کوچه احمدرضا محسنی 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 1
علی اکبر برخوردار 9156537918 9476163808 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا آبشور، محله ندارد ، خیابان (فرعی3) ، کوچه (فرعی9) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
غلامحسین ایمانی 9018627360 9486154833 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا بردر، محله ندارد ، کوچه پائین رودخانه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
فاطمه عابدی قنبرآباد 9223718512 9471745483 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جمهوری اسلامی ، خیابان جمهوری اسلامی 2 ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 22 ، طبقه همکف
محمد اسماعیلی یدکی 9154289686 9475119549 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان شیرین دره ، روستا یدک، محله ندارد ، کوچه ((سلیمی)) ، کوچه ((خرسندی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
مصطفی الف پوربادخور 9157861260 9471653484 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله امام خمینی ، میدان فلسطین ، خیابان صحرایی ، پلاک 58 ، طبقه اول ، واحد شمالی
منصور رمضانی کلاته میرزامحمدرضا 9385660106 9475179799 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان شیرین دره ، روستا زوخانو، محله ندارد ، کوچه سعادتی ، کوچه نصیری ، پلاک 0 ، طبقه همکف
میدانعلی اسماعیلی امامقلی 9153820861 9485115489 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا امامقلی، محله ندارد ، کوچه (فر عی 4 ) ، کوچه شهید مراد علی حسینی نژاد ، پلاک 0 ، طبقه همکف
نسرین شاه مردان زاده 9155818343 9471745437 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جمهوری اسلامی ، خیابان جمهوری اسلامی 2 ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 40 ، طبقه همکفنام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
شرکت پرسی ایران گاز 211100388 قوچان تاسیسات پرسی قوچان 211100391
عامل توزیعنام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
اعظم حسن زاده مقدم کهنه فرود 9155814296 9471866598 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جاده سنتو ، کوچه (فرعی 14) ، کوچه (فرعی 12) ، پلاک 0 ، گاراژ تعمیرات خودروهای سنگین ، طبقه همکف ، واحد 7
برات محمد علی پوریدک 9159254718 9475113884 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان شیرین دره ، روستا یدک، محله ندارد ، کوچه امام رضا 54 ، کوچه ((خوش خو)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
جعفر ولی زاده چوینلی 9159148664 9485144449 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا چونیلی، محله ندارد ، خیابان (اصلی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
جلیل بنی آدم گزکوه 9159823282 9476118477 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا دیزادیز، محله ندارد ، کوچه ((یحیی مختاری)) ، بن بست ((عباس سعیدی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حبیب اله تقدسی شاهرک 9159807279 9485151396 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا شاهرگ، محله ندارد ، خیابان بهارستان ، کوچه بهارستان 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حمید عظیمی 9159807881 9476114348 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا دیزادیز، محله ندارد ، کوچه ((محمد تیرمحمدی)) ، کوچه (مسجد) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
حمید معتمدی 9156859954 9485151669 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا شاهرگ، محله ندارد ، خیابان ساحلی ، کوچه ساحلی 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
رجبعلی محمودی 9159807327 9473162364 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان قوچان عتیق ، روستا داغیان، محله ندارد ، کوچه ((اسماعیل کاهنی)) ، خیابان (اصلی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
رمضانعلی حسن زاده مقدم 9352420356 9471866598 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جاده سنتو ، کوچه (فرعی 14) ، کوچه (فرعی 12) ، پلاک 0 ، گاراژ تعمیرات خودروهای سنگین ، طبقه همکف ، واحد 7
رمضانعلی کاظمی 9155824074 9476153369 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا ددانلو، محله ندارد ، کوچه براتی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدحسین ابراهمیان قاچکانلو 9159805874 9484191598 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا قاچ کانلو، خیابان (اصلی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدقاسم سیدی 9153810136 9476163655 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا آبشور، محله ندارد ، خیابان (فرعی3) ، بن بست ((اکبر الاهی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدمحمد خوشدل حسینی 9152157824 9471658318 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله کمربندی ، بلوار جانبازان ، کوچه (حاشیه کال) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
سیدمهدی سیدی ینکی قلعه 9151806960 9477177962 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا فرخان راه، محله ندارد ، خیابان امام زمان ، کوچه امام زمان 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
صادق فاطمی شیرزن 9156244190 9471893151 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله ولی عصر ، خیابان هاتف 22 [فروغی بسطامی 23] ، خیابان فروغی بسطامی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
صادق علی علی زاده 9155814523 9477191333 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا دیزاوند، محله ندارد ، کوچه (فرعی 3) ، کوچه ((صادق قلی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
عباس زارعی 9151801706 9484149478 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا رهورد، محله ندارد ، خیابان احمدرضا محسنی ، کوچه احمدرضا محسنی 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 1
علی اکبر برخوردار 9156537918 9476163808 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان سودلانه ، روستا آبشور، محله ندارد ، خیابان (فرعی3) ، کوچه (فرعی9) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
غلامحسین ایمانی 9018627360 9486154833 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا بردر، محله ندارد ، کوچه پائین رودخانه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
فاطمه عابدی قنبرآباد 9223718512 9471745483 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جمهوری اسلامی ، خیابان جمهوری اسلامی 2 ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 22 ، طبقه همکف
محمد اسماعیلی یدکی 9154289686 9475119549 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان شیرین دره ، روستا یدک، محله ندارد ، کوچه ((سلیمی)) ، کوچه ((خرسندی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
محمدرحیم فیاضی جوزان 9153825170 9484115386 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا جوزان، محله ندارد ، کوچه (مسجد) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
منصور رمضانی کلاته میرزامحمدرضا 9385660106 9475179799 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، دهستان شیرین دره ، روستا زوخانو، محله ندارد ، کوچه سعادتی ، کوچه نصیری ، پلاک 0 ، طبقه همکف
مصطفی الف پوربادخور 9157861260 9471653484 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله امام خمینی ، میدان فلسطین ، خیابان صحرایی ، پلاک 58 ، طبقه اول ، واحد شمالی
میدانعلی اسماعیلی امامقلی 9153820861 9485115489 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش باجگیران ، دهستان دولتخانه ، روستا امامقلی، محله ندارد ، کوچه (فر عی 4 ) ، کوچه شهید مراد علی حسینی نژاد ، پلاک 0 ، طبقه همکف
نسرین شاه مردان زاده 9155818343 9471745437 استان خراسان رضوی ، شهرستان قوچان ، بخش مرکزی ، شهر قوچان، محله جمهوری اسلامی ، خیابان جمهوری اسلامی 2 ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 40 ، طبقه همکف

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.